Integritetspolicy – Znokdesign AB


Znokdesign AB, org nr 556897-3332, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder Znokdesigns webbplats, mobila webbplats eller kontaktar Znokdesign via kundtjänst. Znokdesign respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.
I Znokdesigns integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgifter vi samlar in


Znokdesign inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Vi samlar in följande personuppgifter från dig.


• Namn och personnummer (Alternativt organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Information om besöksstatistik vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev
• Uppgifter om dina inköp

 

Hur vi använder insamlad information


Znokdesign behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:


• För att kunna hantera din beställning/köp och administrera ditt användarkonto;
• Möjliggöra god kundservice/hantera kundtjänstärenden, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
• Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
• För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser och marknadsundersökningar;
• För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
• För att genom analys av ditt beteende på vår webbsida utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
• För att skicka dig information och marknadsföring via digitala kontaktvägar då du har en aktiv kundrelation med oss; observera att du när som helst kan tacka nej till detta.
• För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Znokdesign genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
• För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;
• För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen och skydd av personuppgifter i IT-system)

 

Särskilt om personnummer


Personnummer/organisationsnummer är inte obligatorisk uppgift att lämna vid kundregistrering i kassan. Det riktar sig till näringsidkare, enskild eller AB. Dessa uppgifter används endast för kontroll av momsregistrering mot skatteverket.

 

Information som kan lämnas ut


Vi kan dela med oss av information till tredje part för att skicka nyhetsmail. Du kan alltid välja att avregistrera dig från dessa längst ner i nyhetsmailet. Du har även möjlighet att avregistrera dig från nyhetsmail genom din kundprofil på hemsidan. Det går även bra att ringa eller skicka mail till oss. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Om cookies


När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.


Säker webbplats


Secure Sockets Layer (SSL) är en säkerhetsmekanism som användes för att kryptera kommunikationen mellan två enheter. Detta identifieras i form av ett hänglås före sökfältet.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter


I och med att du lämnar uppgifter till Znokdesign ger du din tillåtelse till att Znokdesign registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar Znokdesign till att behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet mellan dig och Znokdesign, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Om Znokdesign använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras för de ändamål som angetts ovan. Om du vill veta mer om den avvägning vi gjort när vi bedömer att berättigat intresse-grunden är tillämplig är du alltid välkommen att kontakta Znokdesign. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner i denna text.
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Znokdesign kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, dvs så länge du inte har avregistrerat ditt konto hos Znokdesign. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Om du inte har något konto hos oss lagras din information i två år från ditt senaste köp och därefter raderas den. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val


Rätt till tillgång


Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (D v s information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen). Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör ansökan elektroniskt. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.


Rätt till rättelse


Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering


Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om:


• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
• Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
• Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Znokdesign har gjort och det saknas berättigat intresse för Znokdesign som väger tyngre
• Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål
• Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Znokdesign omfattas av

 

Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a om:


• Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet
• För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 

Rätt till begränsning


Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.


Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:


Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.


Marknadsföring (inklusive analyser som utförs för marknadsföringsändamål)


Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för marknadsförings-ändamål. Om du invänder mot marknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av marknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden.


Rätt till dataportabilitet


Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

 

Klagomål till tillsynsmyndigheten


Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

 

Om lämnande av uppgifter krävs enligt avtal eller lag


Den insamling av dina personuppgifter som vi gör inom ramen för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig köpet.
Den insamling av dina personuppgifter som vi gör inom ramen för att t.ex. kunna hantera ditt köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig köpet.

 

Behandling för annat ändamål


Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information vid inloggning eller via epost.

 

Så här kontaktar du oss


För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 


Znokdesign AB

Komministergatan 17, 242 32 Hörby

Mail: jenny@znokdesign.se

Telefontid vardagar 9-18: 0734-404364

Orgnr: 556897-3332

 

 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-23